Friday, February 26, 2010

拜天公

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

佛光山東禪寺

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
佛光山是我们必到的地方每当华人新年,这里灯光都比平时多比平时美。

Sunday, February 21, 2010

Vivian 3

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
她天生可爱和性感。当天的天气不好。。真是要动脑筋把照片拍好。

Vivian